Oversigt over bedømmelsesformer

Få overblik over forskellige prøveformer til evaluering af entreprenørskabsundervisning i en kunstnerisk sammenhæng.

Uanset, hvilken prøveform, der vælges, er det vigtigt at sikre alignment mellem læringsmål og prøveform, så det der sigtes evalueret, også bliver evalueret. Før du vælger en bedømmelsesform, skal du derfor have gjort det klart, om du vil bruge en summativ eller en formativ evaluering.

Oversigt over bedømmelsesformerf

Aktiv deltagelse: Vurdering ud fra fremmøde og aktiv deltagelse i undervisningen.

Selv-refleksion: Den studerende vuderer selv udvikling af egne kompetencer. F.eks. når den studerende vejledes i forståelse af kompetencer og selv-refleksion, men selv er ansvarlig for egen kompetenceudvikling og -afklaring.

Portfolio eller procesbog: Vudering af den studerendes egne refleksioner og arbejdsproces. Det gælder, hvis den studerende har beskrevet personlige refleksioner, læringsmål, milepæle, aktiviteter m.v. Prøveformen kan indeholde tekster og skitser såvel som færdigudviklede ideer og værker.

Skriftlig aflevering: Vudering ud fra skriftlig aflevering i form af essays, projektbeskrivelse, rapport eller synopsis.

Forretningsmodel/-plan: Vudering ud fra indholdet af en fremlagt forretningsmodel eller -plan. Vurderingskriterier kan være kvaliteten af forretningsideen, planlægning af realiserbar opsart, analyser eller økonomi.

Pitch: Vudering ud fra evnen til at kunne præsentere og formidle et konkret (forret-
nings)budskab til modtager. Præsentationen kan være henvendt et internt eller et eksternt publikum (se også ‘Feedback’).

Procespitch: Vurdering ud fra evnen til at fremlægge milepæle, proces og delresultater. Præsentationen er henvendt samarbejdespartenere, medstuderende, coaches og vejledere.

Feedback: Feedback fra mentor, rådgiver eller coach. Den eksterne part kan f.eks. fungere som en sparringspartner, der vurderer den studerendes læringsprogression.

Feedback: Feedback fra den professionelle branche. F.eks. når den eksterne part præsenteres for et koncept eller produkt og giver feedback på dette. Den eksterne part kan være potentiel aftager af produktet eller ideen eller en mulig samarbejdspartner.

Peer evaluering: De studerende vurderer hinanden, én til én eller i grupper. Det kan være vurdering af koncept, produktudvikling eller resultater.

Prototype/pretotype: Vurdering ud fra en prototype eller en pretotype af en idé eller et produkt. F.eks. via en redegørelse af, hvordan den udviklede idé eller produkt, er en teknisk god løsning, værdiskabende og klar til at blive introduceret på markedet.

Individuel eksamen: Vurdering på baggrund af skriftlig aflevering og/eller præsentation af eget produkt/værk.

Gruppeeksamen: Vurdering på baggrund af kollaborativ skriftlig aflevering og/eller en præsentation af et produkt/værk. Kan også være, når en gruppe samlet skal præsentere en ide, et værk eller et produkt.

Den enkelte prøveform kan kombineres med 7-trinskalaen eller bestået/ikke-bestået. 

FAKTABOX

DATO

Sprog
Dansk

Projektejer
EntreNord

Kontakt person

Email
caki@caki.dk